• امروز سه شنبه هفدهم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مزایده شهرستان سقز

آگهی مزایده شهرستان سقز

آگهی مزایده یکباب منزل مسکونی موقوفه مسجد حضرت عمر (رض)

 شنبه 10 فروردین 1398   101  0      

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان،اداره اوقاف¬ و امور خيريه¬ شهرستان ¬سقز در نظر دارد يک¬ باب منزل مسکونی موقوفه محمداحمدزاده واقع در سقز –خیابان حضرت عمر(رض)- طبقه فوقانی تبلیغاتی عبدمحمدی را با مال الاجاره پایه ، ماهیانه مبلغ 000/100/4 ريال از طريق مزايده طبق شرايط زير به مدت یک سال به اجاره واگذار نمايد.
*شروط و تعهدات*
3- مزايده حضوري انجام نمي شود و حضور پيشنهاد دهندگان يا نماينده آنان در جلسه آزاد است. پس از قرائت پيشنهادها نسبت به صلاحيت برنده مزايده رسيدگي خواهد شد و در صورتي که صلاحيت متقاضی تصديق شود اجاره نامه با وی تنظيم خواهد شد.
4- رد يا قبول کليه پيشنهادها بسته به نظر کميسيون مزايده و اداره اوقاف خواهد بود.
5 – داوطلبين مي توانند جهت اطلاع از وضعيت منزل و راهنماييهاي لازم قبل از شرکت در مزايده به اداره اوقاف مراجعه فرمایند.
6- برنده مزايده حق هيچگونه واگذاري به غير را ندارد.
7- هزينه ¬تعميرات ¬جزئي¬ ، هزينه¬هاي¬ مصرفي ، تنظيم سند اجاره نامه رسمي و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزايده خواهد بود.
8- برنده مزايده (مستاجر) متعهد است پس از پايان اجاره ، مورد اجاره را همانطوریکه تحويل گرفته ، سالم و بدون نقص پس از تسويه حساب و بدون عذر و بهانه تحويل نمايد.
9- به پيشنهادهاي¬ مخدوش¬ و مشروط و ناخوانا و فاقد سپرده بانکي و پيشنهادهائي که مبلغ اجاره آنها کمتر از قيمت پایه باشد ترتيب اثرداده نخواهد شد .
10- داوطلبين مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 22/01/97 پيشنهاد خود را در پاکت سربسته و لاک و مهر شده که روي آن جمله راجع به مزايده يکباب منزل موقوفه مسجد حضرت عمر (رض) ، همراه با نشاني کامل پيشنهاد دهنده به دفتر اداره اوقاف سقز تسليم و رسيد دريافت نمايند.
11- پيشنهادهاي رسيده رأس ساعت 11 صبح همان روز در اداره اوقاف سقز با حضور اعضاي کميسيون مزايده باز و قرائت مي شود.
12- سپرده نفرات دوم و سوم بعد از تنظيم سند اجاره با نفر اول برنده مزايده مسترد خواهد شد.
13- اگر برنده مزايده از تنظيم سند اجاره خودداري کند سپرده واريزي به نفع موقوفه ضبط خواهد شد و با نفرات بعدي با حفظ ترتيب در صورتي اجاره نامه تنظيم سند خواهد شد که به ميزان مبلغ پيشنهادي خودشان (که کمتر از مبلغ مبنا نباشد) حاضر به تنظيم سند اجاره باشند. چنانچه نفرات دوم و سوم نيز حاضر به تنظيم سند اجاره نباشند سپرده آنها نيز به نفع موقوفه ضبط خواهد شد.
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سقز
1 – پيشنهاد دهندگان جهت اخذ قبض سپرده مزایده (10% قیمت پایه سالانه) و شرکت در مزایده به اداره اوقاف سقز مراجعه فرمایند.
2- ميزان مال الاجاره ماهيانه به طور خوانا در پيشنهاد ذکر شده و به پيشنهادهاي مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نمي شود.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار