• امروز سه شنبه هفدهم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

واگذاري اجاره يكباب منزل مسکونی موقوفه حاج عبدالله ابراهیمی

واگذاري اجاره يكباب منزل مسکونی موقوفه حاج عبدالله ابراهیمی

اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب منزل مسکونی واقع در کوی فرهنگیان با حداقل اجاره ماهيانه 5800000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال به اجاره واگذارنمايد0

 پنج شنبه 2 اسفند 1397   178  0      

آگهي مزايده نوبت دوم
واگذاري اجاره يكباب منزل مسکونی موقوفه حاج عبدالله ابراهیمی
اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب منزل مسکونی واقع در کوی فرهنگیان با حداقل اجاره ماهيانه 5800000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال به اجاره واگذارنمايد0
((شروط وتعهدات))
1- پيشنهاد دهندگان بايدمبلغ 6960000 ريال بابت 10درصدقيمت پايه اجاره يكساله را به عنوان سپرده مزایده طی فیش که از طریق اداره اوقاف صادر میگردد به حساب موقوفه مذکور نزدبانك ملی شعبه مركزي واريز و فيش واريزي و ضميمه پيشنهادنموده ودرپاكت لاك و مهرشده آن را تحويل اداره اوقاف و امورخيريه نمايند0
2- مزايده حضوري انجام نشده وحضور پيشنهاد دهندگان درجلسه قرائت پيشنهادها آزاداست0ضمناً پس ازقرائت پيشنهادها نسبت به صلاحيت برنده مزايده رسيدگي خواهدشد و درصورتي كه صلاحيت وي تشخيص و تصديق شود اجاره نامه با او تنظيم خواهدشد0
3- رد يا قبول كليه پيشنهادها بسته به نظركميسيون مزايده و اداره اوقاف خواهدبود0
4- داوطلبين مي توانند جهت بازديد از منزل مسکونی وكسب اطلاعات مورد نياز قبل ازشركت درمزايده به اداره اوقاف وامورخيريه بانه مراجعه فرمايند0
5- برنده مزايده حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ نحوي به غيرندارد0
6- هزينه تعميرات جزئي وهزينه هاي مصرفي آب وبرق وگازوتنظيم سند اجاره نامه رسمي ودستمزد كارشناس به عهده برنده مزايده خواهدبود0
7- برنده مزايده موظف است درپايان مدت اجاره ، مورداجاره را همانطوريكه تحويل گرفته ، پس ازتسويه حساب وبدون عذر و بهانه تحويل نمايد0
8- به پيشنهادهاي مخدوش ومشروط و ناخوانا وفاقد سپرده بانكي و پيشنهادهايي كه مبلغ اجاره آنها كمتر از قيمت مبنای مزایده باشدترتيب اثرداده نخواهدشد0
9- داوطلبين ميتوانند ازتاريخ انتشار آگهی تا ساعت 10صبح شنبه مورخ 18/12/1397 پيشنهاد خودرا درپاكت سربسته لاك ومهرشده كه روي آن جمله راجع به ((مزايده منزل مسکونی موقوفه و حاج عبدالله ابراهیمی، ویسک و بانو بنفشه )) درج شده باشد همراه با نشاني كامل پيشنهاد دهنده به دبیرخانه اداره اوقاف وامورخيريه بانه تسليم نمايند0
10- پيشنهادهاي رسيده راس ساعت 11 صبح همان روز صبح دراداره اوقاف و امورخيريه بانه با حضوراعضاي كميسيون بازوقرائت ميشود0
11- سپرده نفرات دوم وسوم بعدازتنظيم سنداجاره با نفراول برنده مزايده مسترد خواهدشد0
12- اگربرنده مزايده ازتنظيم سنداجاره خودداري كند سپرده واريزي بنفع موقوفه ضبط خواهدشد وبا نفرات بعدي با حفظ ترتيب درصورتي اجاره نامه تنظيم خواهدشد كه به ميزان مبلغ پيشنهادي خودشان (كه كمترازمبلغ مبنا نباشد)حاضربه تنظيم سنداجاره باشند0ضمناً چنانچه نفرات دوم وسوم حاضربه تنظيم سنداجاره نباشندسپرده آنان نيزبنفع موقوفه ضبط خواهدشد0

آرمان شریفی
رئیس اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار