• امروز سه شنبه هفدهم تیر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

واگذاري به اجاره یکباب  مغازه موقوفه مسجد چهار یار نبی (ص) (شهرستان بانه)

واگذاري به اجاره یکباب مغازه موقوفه مسجد چهار یار نبی (ص) (شهرستان بانه)

اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب مغازه موقوفه مسجد چهار یار نبی(ص) واقع درخیابان ثبت احوال جنب مسجد را با حداقل اجاره ماهيانه 1800000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال به اجاره واگذارنمايد0

 چهارشنبه 12 دی 1397   183  0      

آگهي مزايده نوبت دوم مغازه شماره 5
واگذاري به اجاره یکباب مغازه موقوفه مسجد چهار یار نبی (ص)
اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب مغازه موقوفه مسجد چهار یار نبی(ص) واقع درخیابان ثبت احوال جنب مسجد را با حداقل اجاره ماهيانه 1800000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال به اجاره واگذارنمايد0
((شروط وتعهدات))
1- پيشنهاد دهندگان بايدمبلغ 2160000 ريال بابت 10 درصد قيمت پايه اجاره يكساله را به عنوان سپرده مزایده طی فیش که از طریق اداره اوقاف صادر میگردد به حساب موقوفه مذکور نزدبانك ملی شعبه مركزي واريز و فيش واريزي را ضميمه پيشنهاد نموده و در پاكت لاك و مهرشده آن را تحويل اداره اوقاف و امورخيريه نمايند0
2- مزايده حضوري انجام نشده وحضور پيشنهاد دهندگان درجلسه قرائت پيشنهادها آزاداست0ضمناً پس ازقرائت پيشنهادها نسبت به صلاحيت برنده مزايده رسيدگي خواهدشد و درصورتي كه صلاحيت وي تشخيص و تصديق شود اجاره نامه با اوتنظيم خواهدشد0
3- رد يا قبول كليه پيشنهادها بسته به نظركميسيون مزايده و اداره اوقاف خواهدبود0
4- داوطلبين مي توانند جهت بازديد از مغازه وكسب اطلاعات موردنيازقبل ازشركت درمزايده به اداره اوقاف وامورخيريه بانه مراجعه فرمايند0
5- برنده مزايده حق واگذاري مورداجاره را به هيچ نحوي به غيرندارد0
6- هزينه تعميرات جزئي وهزينه هاي مصرفي آب،برق ،گاز و تنظيم سند اجاره نامه رسمي و دستمزد كارشناس به عهده برنده مزايده خواهدبود0
7- برنده مزايده موظف است درپايان مدت اجاره ، مورداجاره را همانطوريكه تحويل گرفته ، پس ازتسويه حساب و بدون عذر و بهانه تحويل نمايد0
8- به پيشنهادهاي مخدوش ومشروط و ناخوانا و فاقد سپرده بانكي و پيشنهادهايي كه مبلغ اجاره آنها كمتر از قيمت مبنای مزایده باشد ترتيب اثر داده نخواهدشد0
9- داوطلبين ميتوانند ازتاريخ انتشارآگهي تا ساعت 10صبح چهارشنبه مورخ 26/10/1397 پيشنهاد خودرا درپاكت سربسته لاك ومهرشده كه روي آن جمله راجع به ((مزايده مغازه موقوفه مسجد چهار یارنبی(ص))) درج شده باشد همراه با نشاني كامل پيشنهاد دهنده به دبیرخانه اداره اوقاف وامورخيريه بانه تسليم نمايند0
10- پيشنهادهاي رسيده راس ساعت 11صبح همان روز در اداره اوقاف وامورخيريه بانه با حضوراعضاي كميسيون باز و قرائت ميشود0
11- سپرده نفرات دوم وسوم بعد از تنظيم سنداجاره با نفراول برنده مزايده مسترد خواهدشد0
12- اگربرنده مزايده ازتنظيم سنداجاره خودداري كند سپرده واريزي بنفع موقوفه ضبط خواهدشد وبا نفرات بعدي با حفظ ترتيب درصورتي اجاره نامه تنظيم خواهدشد كه به ميزان مبلغ پيشنهادي خودشان (كه كمترازمبلغ مبنا نباشد)حاضربه تنظيم سنداجاره باشند0ضمناً چنانچه نفرات دوم وسوم حاضربه تنظيم سند اجاره نباشند سپرده آنان نيز بنفع موقوفه ضبط خواهدشد0
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار