به نظر شما نیاز امروز استان کردستان در زمینه چه نوع وقفی است؟
بیمارستان
مسجد
مدرسه
کمک به نیازمندان