عملکرد اوقاف و امور خیریه استان کردستان را در سال 99 چطور ارزیابی می کنید؟
خوب
ضعیف
متوسط
عالی