• امروز پنج شنبه یازدهم آذر 1400 
*سازمان اوقاف و امور خیریه:
 
 • سیاست گذاري جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور
 • سیاست گذاري در جهت افزایش بهره وري موقوفات
 • نظارت بر عمل امینانه در وقف
 • سیاست گذاري در امر ترویج فرهنگ وقف و ورود به عرصه هاي نوین آن
 • سیاست گذاري جهت اداره امور موقوفات عام (فاقدمتولی)، اماکن مذهبی اسلامی (به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا) و مؤسسات خیریه (تحت نظارت سازمان)
 • سیاست گذاري و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه هاي راهبردي سازمان
 • نظارت بر اجراي صحیح نیات واقفین
 • تعامل سازنده و برقراري ارتباط مؤثر با قواي سه گانه، سایر تشکیلات و نهادهاي فرهنگی کشور در راستاي گسترش و تقویت مأموریت هاي سازمان
 • سیاست گذاري، راهبري و نظارت بر وظایف و مأموریتهاي سازمان دراموراقتصادي، اوقافی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، ثبتی و عمرانی موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و ارائه به مراجع ذي ربط جهت تصویب
 • نظارت بر تشکیل هیئت ها و شعب تحقیق براي رسیدگی به امور حقوقی و حسابرسی موقوفات
 • نظارت بر هیئت هاي امناي موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی
 • نظارت و راهبري مسابقات حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم در سطح داخلی و بین المللی و تعمیم آموزش قرآن کریم در بین اقشار جامعه
 • نظارت بر امر اعزام مبلغ به مناطق محروم و موردنیاز کشور بر اساسنیات واقفین
 • سیاستگذاري و نظارت بر تهیه، تنظیم و انعقاد قراردادهاي سازمان و واحدهاي ذي ربط
 • نظارت بر چاپ و انتشار قرآن کریم، کتب و نشریات اسلامی با توجه به نیات واقفین
 • نظارت بر حسن وصول حقوق اوقافی (از قبیل حق التولیه، حق النظاره و حق التصدي) طبق مفاد وقف نامه ها، قوانین و مقررات موضوعه
 • سیاست گذاري در جهت ارتقاي کیفی دانشگاه علوم قرآنی و معارف قرآن کریم
 • سیاست گذاري و نظارت در تهیه و اجراي کلیه طرح هاي جامع در امور موقوفات، فرهنگی و بقاع متبرکه در سازمان
 • برنامه ریزي جهت ارتقاء سطح معنوي و فرهنگی بانوان در سطح سازمان 
 •  برنامه ریزي منسجم جهت افزایش مشارکت زنان جامعه در توسعه فرهنگ وقف و ارتقاء سطح معرفتی بانوان زائر بقاع متبرکه
 
*معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه :

وظایف اصلی معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه:

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور اقتصادي، عمرانی و اجارات موقوفات در سطح سازمان
 • بررسی سیاست هاي اقتصادي تاثیر گذار بر موقوفات کشور
 • حفظ و ارتقاء ارزش ذخائر و دارائی هاي موقوفات و بقاع متبرکه (منقول و غیر منقول)
 • شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري درحوزه تحت مسئولیت باتاکید برجذب سرمایه
 • راهبري و نظارت بر طرح جامع اقتصادي، عمرانی و اجارات موقوفات
 • سیاست گذاري و راهبري مدیران و هیات مدیره موسسات و شرکتهاي تحت پوشش
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي اختصاصی و معیارهاي ارزیابی عملکرد حوزه معاونت
 • ارائه راهکار در خصوص جذب منابع جهت آبادانی موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی از بخش خصوصی و تعاونی
وظایف اصلی اداره کل نظارت فنی بر اماکن موقوفات و اماکن مذهبی :
اداره کل نظارت فنی بر اماکن موقوفات و اماکن مذهبی به عنوان یکی از ادارات کل معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره مندی از توان فنی و تخصصی مهندسین مجرب در رشته های عمران، معماری ،نقشه برداری وکشاورزی در حال فعالیت می باشد.

با توجه به اهمیت و نقش امام زادگان و بقاع متبرکه در نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی و هچنین توسعه فرهنگ اسلامی، اداره کل نظارت فنی در این راستا برنامه ریزی و سیاست گذاری های مهمی را  طی سالیان اخیر به شرح ذیل در دستور کار خود قرار داده است:

 •  نظارت و کنترل برکلیه پروژه هاي عمرانی موقوفات، اماکن مذهبی و ساختمان هاي اداري
 • نظارت و کنترل بر تعمیر و نگهداري موقوفات، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و ساختمان هاي اداري و فضاهاي مربوطه
 • تعیین سطح بندي پروژه هاي عمرانی سازمان در سطح ملی و واحدهاي تابعه در بخش هاي موقوفات و اماکن مذهبی
 • ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی شناسنامه فنی املاك و مستغلات موقوفات، اماکن متبرکه و فضاهاي اداري
 • نظارت و کنترل کلیه قراردادهاي عمرانی با پیمانکاران و مشاورین
 •  نظارت و کنترل و تأیید اسناد هزینه هاي فعالیت هاي عمرانی موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت نظارت سازمان
 •  تهیه، تدوین طرح جامع مهندسی سازمان
 •  نظارت بر تحویل و تحول پروژه هاي جدید الحداث سازمان
 •  مدیریت موسسات و شرکت هاي عمرانی تحت پوشش سازمان
 • نمونه فعالیت‌ها در سال 96 :
 • اجرای عملیات عمرانی در 1337 بقعه متبرکه / احداث، تکمیل و بازسازی 77 زائرسرا

وظایف اصلی اداره کل بهره وری اقتصادی: 

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي اقتصادي موقوفات و بقاع متبرکه
 • نظارت و مدیریت هدفمند اقتصادي موقوفات به منظور ایجاد ارزش افزوده، بهره وري حداکثري موقوفات
 • شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري موقوفات به منظور جذب سرمایه
 • بررسی تاثیر سیاستهاي اقتصادي کشور بر موقوفات کشور
 • تهیه طرح جامع اقتصادي در موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت نظارت سازمان
 • نظارت و کنترل پروژه هاي اقتصادي موقوفات در سطح ملی و استانی
 • راهبري و نظارت بر مناقصه و مزایده در امور اقتصادي و سرمایه گذاري موقوفات سازمان
 • تعیین سطوح مختلف پروژه هاي اقتصادي (ملی، استانی وشهرستانی) به منظور تسریع در احیاء موقوفات و بقاع متبرکه
 • ارائه طرحهاي اقتصادي کلان و ارزیابی طرح ها در پروژه هاي ملی و نظارت بر اجراي آنها
 • همکاري درتهیه وتدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی

وظایف اصلی اداره کل اجارات :  

 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت در اجراي برنامه هاي اجارات موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت نظارت سازمان
 • تهیه طرح جامع اجارات در موقوفات و بقاع متبرکه
 • همکاري درتهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • نظارت، کنترل و بهینه سازي نحوه تعیین اجاره و ارزش رقبات موقوفات در سطح کشور
 • نظارت بر امور تنظیم اجارات موقوفات سازمان (رسیدگی، تنظیم، تجدید و انتقال اسناد اجاره)
 • روزآمد نمودن اطلاعات اجارات در سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه
 • اخذ مجوزهاي شرعی و قانونی مورد نیاز از نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان
 • نظارت در جهت اجراي مزایده در موقوفات و رقبات استیجاري
 • نظارت بر اجارات موقوفات انتفاعی، رقبات مدارس علوم دینی، مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • برنامه ریزي و نظارت در حفظ و نگهداري اعیانی رقبات و جلوگیري از تخریب یا مسلوب المنفعه گردیدن آنها
 • نظارت براخذ مطالبات موقوفات وایجاد تعامل و راهکار مناسب با دستگاهها و سازمانها و نهادها به منظور دریافت حقوق موقوفات
 
*وظایف معاونت توسعه منابع و پشتیبانی 
وظایف اصلی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی:
 • راهبري، برنامه ریزي کلان سازمان با مشارکت سایر معاونت هاي ستادي و واحدهاي سازمان
 • راهبري فعالیت هاي مربوط به تهیه و تدوین بودجه پیشنهادي سازمان
 • راهبري فعالیتهاي مربوط به تخصیص اعتبار، پیگیري موارد ذی ربط
 • راهبري و نظارت کلان طراحی، پیاده سازي و اجراي طرح ها ي تشکیلاتی و نظام هاي مدیریت منابع انسانی، ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان در کلیه سطوح، تهیه وتنظیم بخشنامه ها ودستورالعملهاي اداري وبرنامه اي، تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه اداري، پشتیبانی، رفاهی، تجهیزاتی
 • راهبري نظام و رویه ها در اعمال روشهاي محاسباتی و انجام امور مالی و تجزیه و تحلیل منابع مالی و ایجاد و تقویت نظام کنترل مالی و اداري سازمان
 • همکاري در تهیه و تنظیم بیلان مالی موقوفات و بقاع متبرکه با اداره کل مالی غیر عمومی سازمان
 • راهبري و برنامه ریزي کلان جهت آموزش منابع انسانی
 • نظارت عالی بر اجراي طرح طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل
 • برنامه ریزي منابع انسانی به منظور اخذ سهمیه استخدامی
 • هدایت و راهبري امور استاندارد سازي امکانات و تجهیزات در اختیار و کنترل کیفی امور
 • همکاري با هیات مرکزي گزینش و هیات عالی رسیدگی به تخلفات اداري و سایر واحدهاي ذی ربط
 • همکاري با معاونت هاي توسعه و سرمایه انسانی و برنامه ریزي و نظارت راهبري رئیس جمهور در خصوص سرمایه انسانی و امور ساختاري به منظور تهیه و تدوین برنامه هاي بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
 • برنامه ریزي در زمینه بهینه سازي امور رفاهی، تفریحی، ورزشی
 • ارائه راهکارهاي علمی وعملی درجهت رفع چالشهاي اساسی درموضوعات نیروي انسانی، آموزش، برنامه و بودجه، تشکیلات راهبري در تهیه و بازنگري طرح جامع در امور نیروي انسانی، آموزش و ساختار
 • نظارت برتهیه وتدوین شاخص هاي عمومی ومعیارارزیابی عملکرد وهمکاري درتهیه و تدوین شاخص هاي اختصاصی سازمان
 • راهبري ونظارت مستمر ستادي به منظور حصول اطمینان از اجراي صحیح اثر بخش برنامه ها واحدهاي استانی
 • راهبري پژوهش هاي اساسی سازمان با تاکید بر پژوهش هاي کاربردي
 • نظارت بر تهیه آگهی ها، مناقصات، مزایده اموال و وسایل اداري و معاملات
 • راهبري فرآیندهاو روشها جهت افزایش قابلیت سازمان در ارائه خدمات کسترده، سریع و مطمئن
 • برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر به منظور رعایت حقوق شهروندي و برخورد مناسب با ارباب رجوع (تکریم ارباب رجوع)
وظایف اصلی اداره کل برنامه ریزی و نظارت:
 • تهیه و تدوین برنامه هاي راهبردي سازمان
 • طرح ریزي، بودجه ریزي به منظور تحقق برنامه هاي مصوب
 • مدیریت بر هزینه ها از طریق طراحی نرم ها، استاندارد ها و شاخص هاي بودجه ریزي عملیاتی
 • تجزیه وتحلیل اعتبارات برنامه هاي مصوب به منظور مدیریت بر هزینه ها
 • مدیریت هدفمند منابع مالی سازمان (عمومی و اختصاصی)
 • برنامه ریزي در خصوص برنامه بودجه استانها
 • تجزیه و تحلیل جامع از روند پیشرفت برنامه هاي مصوب و ارائه گزارش عملکرد
 • کنترل حسن اجراي برنامه ها ي ابلاغی از طریق نظارت هاي مستمر پشتیبانی
 • تهیه و تدوین بودجه سالانه سازمان و دریافت اعتبار ردیف هاي مصوب
 • سازماندهی نظارت هاي ستادي سازمان به منظور حصول اطمینان از اجراي صحیح برنامه هاي سازمان
 • گزارش گیري و گزاش دهی از عملکرد مجموعه سازمان با مشارکت واحدهاي ستادي و اجرایی
 • مدیریت هدفمند بر هزینه هاي برنامه ها و جلوگیري از عوامل هزینه ساز
وظایف اصلی اداره کل ذی حساب و امور مالی: 
 • وصول وجوه اعتبارات سازمان از مبادي ذی ربط
 • پرداخت هزینه در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته
 • پرداخت هزینه هاي مستمر و غیر مستمر سازمان
 • تنظیم اسناد و دفاتر حسابداري اعتبارات سازمان و ارائه آن به مراجع ذی صلاح
 • تنظیم حساب ماهانه و سالانه درآمدها و هزینه و ارسال آن به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی
 • نظارت بر حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالی
 • ثبت و نگهداري حساب اموال (منقول و غیر منقول) سازمان و نظارت بر حسن نگهداري آنها
 • تهیه و تنظیم گزارش هاي مالی ماهانه از کلیه اعتبارات به تفکیک ردیف ها به مقامات ذی ربط
 • اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم در اجراي مقررات مالی و محاسباتی در سازمان
 • اجراي صحیح خط مشی و سیاست هاي کلی سازمان در زمینه مالی
 • شرکت در مناقصات و مزایده ها در سطح سازمان مرکزي
وظایف اصلی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی:
 • برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به شناسایی، جذب، استخدام، نگهداشت و بهینه سازي کارکنان
 • تهیه طرح جامع نیروي انسانی
 • طراحی، پیاده سازي، نظارت و کنترل بر اموال و تجهیزات
 • انجام امور اداري و رفاهی شاغلین، بازنشستگان و موظفین سازمان
 • برنامه ریزي ونظارت برامور مربوط به تامین خدمات عمومی (آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت و سایر موارد) در سطح سازمان
 • اجراي برنامه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان براساس شاخص هاي مصوب و ابلاغی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل هاي اداري، رفاهی و تجهیزاتی کارکنان و نظارت برحسن اجراي آنها
 • همکاري با دفتر نوسازي و تحول اداري در امر طبقه بندي مشاغل و تعیین مزایاي
 • صدور احکام استخدام، انتصاب، ترفیع، مزایا و فوق العاده ها، انتقالی، مرخصی، بازنشستگی و سایر موارد
 • نظارت بر حفظ نظم و انضباط کارکنان سازمان
 • همکاري و هماهنگی با هیاتهاي تخلفات اداري، گزینش و پاسخگویی شکایت سازمان
وظایف اصلی اداره کل دفتر نوسازی و تحول اداری: 
 • انجام امور ساختار، اصلاح فرآیندها، روشها و نیزآموزش و بهسازي نیروي انسانی و نظارت بر انجام این امور در استانها
 • نیاز سنجی، طراحی و ارزشیابی دوره هاي آموزشی سازمان
 • انجام مطالعات، تنظیم طرح ها و تهیه برنامه هاي مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران سازمان در زمینه هاي انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه آموزش، جبران خدمت، پاداش و ارزیابی تداوم خدمت آنها
 • سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزي لازم براي ارتقاء آن
 • برنامه ریزي و نظارت در امر تحول اداري سازمان
 • مطالعه؛ تدوین، اصلاح و استقرار ساختار سازمان
 • نظارت و کنترل در تهیه و تنظیم دستورالعمل و روشهاي اداري سازمان
 • راهبري دبیرخانه شوراي تحول اداري
 * وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی
 
وظایف اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور فرهنگی، دینی و اجتماعی به منظور اجراي صحیح نیات واقفین و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور
 • برنامه ریزي و نظارت بر برنامه هاي فرهنگی، قرآنی و کتابخانه هاي امام زادگان و بقاع متبرکه و سایر کتابخانه ها
 • راهبري و نظارت بر تهیه طرح جامع فرهنگی و اجتماعی سازمان
 • نظارت و کنترل بر حسن عملکرد موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • نظارت و مدیریت بر طرح آمایش مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت بر همکاري با اداره کل مالی غیر عمومی به منظور نظارت در امور غبار روبی، شمارش نذورات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در سطح کشور
 • سطح بندي و پالایش اماکن مذهبی و بقاع متبرکه
 • نظارت بر تهیه شجره نامه و نسب نامه هاي امامزادگان و اماکن مذهبی
 • راهبري هئیت امناي بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و صدور احکام آنان
 • راهبري و نظارت در تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • نظارت بر چاپ و انتشار فصلنامه، ماهنامه و سایر مکتوبات و محصولات فرهنگی سازمان
 • نظارت برچاپ، انتشار و توزیع قرآن کریم و کتب مذهبی جهت گسترش فرهنگ اسلامی براساس توجه به نیات واقفین
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري آموزشهاي روحانیون بومی و اعزامی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اعزام مبلغین به بقاع متبرکه و مناطق محروم
 • برنامه ریزي و نظارت بر کلیه ي همایشها، کنگره ها، نشست هاي علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان
 • راهبري امور روحانیون سازمان براساس دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی
وظایف اصلی اداره کل اعظام مبلغ:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور روحانیون و اعزام مبلغ
 • ایجادبسترهاي لازم جهت جلب همکاري حوزه هاي علمیه و مدارس علوم دینی در جهت پیشبرد امر اعزام و سایر امور روحانیون
 • تهیه وتدوین دستورالعمل هاي تخصصی تحت مسئولیت و نظارت برحسن اجراي آن در سطح استانها، شهرستانها و واحدهاي تحت پوشش
 • تهیه وتدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و ایجاد هماهنگی بین مدیران استان، مسئولین گروههاي مبلغین اعزامی و متقاضیان مبلغ جهت بهره برداري مطلوب از امر اعزام مبلغ
 • انجام مراحل جذب، مصاحبه و آزمونهاي کتبی و شفاهی روحانیون سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر تهیه ي محتواي دوره هاي آموزشی مبلغین
 • شناسایی، ارزیابی و پیشنهاد انتصاب روحانی مستعد و واجد شرایط در تمامی سطوح سازمان
 • ایجاد و نظارت بر بانک اطلاعات مبلغین سازمان
 • نظارت و ارزیابی بر فعالیتهاي دورهاي مدیران و مبلغین روحانی سازمان
 • نظارت بر تهیه و توزیع بستههاي فرهنگی توسط مبلغین اعزامی
وظایف اصلی اداره کل امور فرهنگی: 
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي فرهنگی سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي صحیح و امینانه نیات فرهنگی، مذهبی، دینی و قرآنی واقفین
 • تهیه طرح جامع مهندسی فرهنگی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی به منظور تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • بررسی و انجام امور چاپ، انتشار و توزیع قرآن کریم وکتب مذهبی جهت گسترش فرهنگ اسلامی براساس توجه به نیات واقفین
 • برنامه ریزي و نظارت برتجهیز و راه اندازي کتابخانه هاي امامزادگان (فیزیکی  دیجیتالی) و اداره ي کتابخانه هاي سازمان
 • برنامه ریزي و نظارت بر امور مربوط به نشستها، همایشها و کنگره ها در زمینه هاي وقف و ترویج معارف معصومین (ع)
 • برنامه ریزي در جهت بهره وري از امور تبلیغی و هنري در راستاي گسترش فرهنگ وقف
 • بررسی و انجام امور تهیه وتدوین تایید محتواي کلیه محصولات فرهنگی و نشریات سازمان
وظایف اصلی اداره کل مؤسسات خیریه و امور اجتماعی: 
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي ونظارت براجراي برنامه هاي اجتماعی، هئیت امناء بقاع متبرکه وموسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • تهیه طراح جامع امور اجتماعی، هئیت هاي امناء و موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • برنامه ریزي و نظارت بر اجراي صحیح و امینانه نیات اجتماعی (از قبیل درمانی، ایتام، کمک و مساعدت، مراکز علمی و ...) واقفین کشور
 • همکاري با اداره کل مالی غیرعمومی به منظورنظارت درامرغبارروبی وشمارش نذورات بقاع متبرکه واماکن مذهبی درسطح کشور
 • بررسی و نظارت بر امور مربوط به تعیین، تشکیل و صدور حکم هیئت هاي امناء بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نظارت در جهت حسن عملکرد موسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • انجام امور مربوط به تهیه شجره نامه و نسب نامه امامزادگان و اماکن مذهبی
 • برنامه ریزي و نظارت در جهت برگزاري همایش ها و آموزش هاي ویژه هیئت امناء و کارکنان بقاع متبرکه و موقوفات و مؤسسات خیریه تحت نظارت سازمان
 • ایجاد بانک اطلاعات موسسات خیریه تحت مسئولیت سازمان
 *وظایف حقوقی ثبتی 
وظایف اصلی معاونت اوقافی، حقوقی و امور مجلس :
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي نظارت در امور اوقافی، حقوقی و امور مجلس
 • تهیه و تدوین طرح جامع امور اوقافی، حقوقی و امور مجلس
 • راهبري در امر تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی
 • تهیه و تدوین لوایح قانونی و آیین نامه ها مورد نیاز
 • نظارت بر انجام امور حقوقی و ثبتی موقوفات، اماکن متبرکه، انجمن ها و موسسات خیریه تحت مسئولیت سازمان
 • سیاست گذاري و ایجاد بستر ارائه خدمات الکترونیکی (دفاتر پیشخوان دولت) در امور حقوقی، ثبتی و اسنادي با همکاري و تعامل دفتر نوسازي و تحول اداري و فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • راهبري و نظارت بر حفظ و نگهداري وقف نامه ها، اسناد مالکیت موقوفات طبق اصول و روشهاي استاندارد
 • تشکیل کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش آب، اراضی و رقبات موقوفه
 • بررسی ابعاد فقهی و حقوقی وقف در سازمان
 • مدیریت دبیرخانه هئیت فقهی و حقوقی سازمان
 • راهبري و نظارت بر دعاوي مطروحه علیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) و دفاع از حقوق سازمان در سایر دعاوي
 • نظارت، کنترل و تنظیم قراردادهاي سازمان
 • راهبري و نظارت بر تهیه و تدوین شناسنامه املاك و اراضی
وظایف اصلی اداره کل دفتر قوانین و مقررات و امور مجلس: 
 • همکاري با نمایندگان مجلس شوراي اسلامی به منظور حفظ و احقاق حقوق موقوفات، نشر فرهنگ وقف، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و موسسات خیریه تحت نظارت سازمان و مساعی در رفع مشکلات موجود
 • بررسی لوایح وطرح هاي پیشنهادي به مجلس واعلام و انتقال نظرات سازمان درخصوص اثرات جانبی آن برموقوفات وبقاع متبرکه
 • ایجاد بانک اطلاعات از قوانین، مقررات و آیین نامه هاي مورد نیاز و مرتبط با ماموریت سازمان
 • تهیه وتنظیم طرحها، آیین نامه ها و قوانین مورد نیاز و ارسال آن به دولت ومجلس حسب مورد وپیگیري تصویب و ابلاغ آنها
وظایف اصلی اداره کل اسناد ثبتی:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امورثبتی و اسنادي سازمان
 • تهیه وتدوین دستورالعمل هاي ثبتی واسنادي ونظارت برحسن اجراي امور درسطح استان ها، موسسات و واحدهاي تحت پوشش
 • اجراي صحیح مفاد آئین نامه و دستورالعمل هاي سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در خصوص اسناد و مدارك سازمان
 • همکاري در تهیه و تدوین شاخص ها و استانداردهاي حوزه تخصصی طراحی طرح جامع ثبتی و اسنادي سازمان
 • راهبري، نظارت و مراقبت بر امر نگهداري و مرمت اسناد وقفی
 • حفظ و نگهداري بهینه اسناد وقفی در آرشیو اسناد متمرکز سازمان
 • نظارت بر امور جمع آوري، تفکیک، بازنویسی، اسکن، طبقه بندي اسناد و مدارك وقفی
 • تجزیه و تحلیل وقفنامه ها و اسناد موجود براساس موضوعات و دوره هاي تاریخی
 • نظارت و راهبري درنحوه استفاده از فنآوري و روش هاي علمی روز (کاداستر) در تثبیت مالکیت موقوفات، بقاع متبرکه و سایر موارد مرتبط
 • نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامه هاي شناسایی موقوفات کشور
 • نظارت در تفکیک و افراز موقوفات و بقاع متبرکه
 • جمع آوري اطلاعات بمنظور شناسایی و تشخیص موقوفات از سایر املاك و ارائه به واحدهاي ذی ربط
 • بروز رسانی اطلاعات سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه و تجزیه و تحلیل داده هاي آماري مرتبط
وظایف اصلی اداره کل حقوقی: 
 • مدیریت دعاوی موقوفات و بقاع متبرکه ( در پرونده های سطح ملی و ...)
 • خدمات حقوقی و قضایی
 • نظارت بر تنظیم قراردادها
 • صدور گردشکار با عنواین بیع موقوفات ، حذف اعیان ، اجازه دخالت در تصدی امور موقوفه خاص ، استرداد دعوی ، عدم اجرای حکم ، صدور مجوز وکیل موردی و همچنین نظارت بر عملکرد ادارات کل استانها در اجرای مجوزهای صادره ظرف مهلت مقرر
 • نظارت بر عملکرد ادارات کل در خصوص اجرای مفاد دستور العمل تفویض اختیار
 • طرح موضوعات مبتلابه در هیئت های حقوقی و فقهی اوقافی به منظور برون رفت از مشکلات مطروحه
 • نظارت و راهبری در ورود اطلاعات دعاوی در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه
 • نظارت بر عملکرد وکلا و مشاورین حقوقی سازمان
وظایف اصلی دفتر ریاست:
 • سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امور حوزه ریاست سازمان
 • انجام امور اختصاصی ثبت مکاتبات، ارجاعات، ملاقاتها و ابلاغ دستورات صادره نماینده محترم ولی فقیه و قائم مقام سازمان به معاونین، مشاورین، سایر مسئولین و پیگیري آنها تا حصول به نتایج
 • برنامه ریزي جهت مراسم های مذهبی واداري حوزه سازمان مرکزي
 • تهیه گزارشهاي مورد نیاز از طریق ارتباط مستمر با واحدهاي سازمان مرکزي و واحدهاي استانی جهت بهره برداري ریاست سازمان
 • تهیه و تنظیم برنامه هاي ملاقات مراجعین و کارکنان با ریاست سازمان و پاسخگویی به آنها
وظایف اصلی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل:
 • اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیتهاي بخش هاي مختلف سازمان و پاسخگویی به سوالات، ابهامات و ایجاد ارتباط لازم به عموم جامعه از طرق مختلف
 • ترویج فرهنگ وقف در جامعه از طریق اطلاع رسانی موثر و گسترش ارتباط با سایر سازمانها، نهادها و مجامع.
 • جمع آوري و جمع بندي نظرات، انتقادات و پیشنهادهاي مردمی در رابطه با فعالیتها و ماموریتهاي سازمان از طریق سنجش افکار عمومی و ارایه به بخشهاي مختلف سازمان
 • بسط و گسترش فرهنگ وقف در خارج از کشور بویژه مناطق مسلمان نشین و کشورهاي اسلامی
 • مشارکت در اجراي مطلوب مسابقات بین المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم
 • راهبري دبیرخانه مرکزي سازمان
وظایف اصلی دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات : 
 • تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها، اهداف و برنامه ها در چهار چوب طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان
 • بررسی، تایید، نظارت فنی، اقتصادي و تطبیقی بر کلیه طرحها و قراردادهاي مربوط به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات طراحی نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان
 • تدوین و پیاده سازي راهکارها و طرحهاي توسعه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان
 • تهیه، تدوین و نظارت بر آیین نامه ها و دستورالعمل هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • هماهنگی ونظارت برحسن اجراي اتوماسیون اداري وایجاد زمینه استفاده ازاتوماسیون در کلیه سطوح ستادي واجرایی سازمان استقرار شبکه سازمان با سازمانهاي تحت پوشش و سایر ارگانهاي مربوط
 • تهیه و تدوین استانداردهاي لازم براي بکارگیري و بروز نمودن تجهیزات
 • طراحی، جمع آوري، ارزیابی، طبقه بندي، پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارها به منظور ارائه به مبادي ذی ربط سازمان در صورت نیاز
 • مکانیزه نمودن فرآیندهاي سازمان و استقرارسامانه ارائه خدمات غیر حضوري از طریق دفاتر پیشخوان
 • طراحی زیر ساختهاي مورد نیاز از جمله پایگاه اطلاعات یکپارچه و جامع سازمان با استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات و بهره گیري از تجربیات نوین
 • استقرار بانک اطلاعات نرم افزار و مستندات مربوطه
 • همکاري جهت ایجاد شناسه حقوقی با مراجع ذی ربط
 • نظارت بر امنیت سیستمها و شبکه هاي موجود با همکاري اداره کل حراست سازمان
 • راهبري و اجراي سامانه جامع بانک اطلاعات موقوفات و اماکن متبرکه و سایر حوزه ها
 • همکاري و ارتباط با مرکز آمار ایران و وزارت فناوري اطلاعات به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و دانش روز در چهار چوب مقررات و ضوابط
وظایف اصلی اداره کل تحقیق:
 • مراقبت و نظارت بر حسن اجرا قوانین، آیین نامه ها و وظایف واحدهاي تحقیق در مرکز و استانها
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي امور تحقیق سازمان مرکزي و واحدهاي تابعه
 • اظهار نظر و پیشنهاد افراد واجد شرایط براي تصدي مشاغل ادارات تحقیق
 • فراهم سازي موجبات تحقیق محلی و استفاده از اشخاص خبره براي اجراي قرارهاي صادره در مواقع لازم
 • جمع آوري و ثبت آراء، قرارها، نظریه ها و مفاصا حسابهاي صادره ازشعب تحقیق در دفاترمربوطه ومراقبت درحسن اجراي آن
 • نظارت و مراقبت در حسن اجراي نیابت هاي قضائی در واحدهاي تحقیق و ادارات اوقاف و امور خیریه در سطح کشور
 • انعقاد جلسات هیات سه نفري موضوع ماده 32 آیین نامه کیفیت تحقیق جهت رسیدگی و صدور نظریه جهت اموري که از طرف سازمان ویا ادارات تحقیق استانها ارجاع گردیده است
 • شرکت در جلسات هیات فنی و حقوقی موضوع تبصره ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون سازمان
 • تهیه گزارش هاي لازم به منظور اجراي تبصره ذیل ماده 25 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق جهت رسیدگی و استرداد وجوه مردودي به حساب موقوفات و اخوات آن و اعلام مراتب به سرپرست سازمان در صورت عدم استرداد وجوه.
 • مطالبه صورتحساب سالیانه موقوفات و اخوات آن و موسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی با توجه به ماده 25 آیین نامه اجرائی قانون سازمان
 • رسیدگی واقدام فوري در موارد خیانت، تعدي وتفریط مباشران درموقوفات واخوات آن و موسسات خیریه و اماکن مذهبی
 • نظارت بر حسن ابلاغ نظرات و تصمیمات متخذه در شعب تحقیق به افراد حقیقی و حقوقی ذی نفع و مرتبط
 • تهیه و تدوین لوایح قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه به واحدها ي تحقیق و نظارت بر حسن اجراي آنها
وظایف اصلی مرکز امور قرآنی:
 • سیاستگذاري و برنامه ریزي عملیاتی اجراي برنامه هاي قرآنی بر اساس اهداف سازمانی
 • هماهنگی با مراجع ذي صلاح در تدوین قوانین، آئیننامه ها و دستورالعمل هاي موردنیاز
 • ساماندهی، نظارت و مهندسی اجراي نیات قرآنی
 • برنامه ریزي، مدیریت و راهبري دبیرخانه دائمی مسابقات سراسر و بین المللی قرآن کریم
 • نظارت و کنترل مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم
 • برنامه ریزي، مدیریت و راهبري همایش هاي بین المللی قرآنی
 • برنامه ریزي و نظارت جهت دعوت از قاریان برجسته (ممتاز) جهان اسلام جهت تلاوت در محافل قرآنی
 • برنامه ریزي و نظارت بر طراحی نظام مسابقات سراسر و بین المللی قرآن کریم
 • هماهنگی و تعامل با برگزارکنندگان مسابقات بین المللی در کشورهاي اسلامی
 • راهبري و نظارت امور مربوط به اعزام قاریان، حافظان و داوران به مسابقات کشوري و بین المللی
 • راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی
 • راهبري و نظارت بر مطالعات و تأمین محتواي تبلیغی و ترویجی
 • برنامه ریزي و ساماندهی مؤسسات و موقوفات قرآنی
 • برنامه ریزي جهت بهره گیري از ظرفیت هاي رسانه اي در آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی
 • برنامه ریزي و نظارت بر طراحی نظام آموزش قرآنی
 • راهبري و نظارت بر برنامه هاي تربیتی و آموزشی قرآن کریم
 • راهبري و نظارت بر برنامه هاي مربوط به توسعه مهارت هاي تخصصی قرآن کریم
 • ارائه گزارش هاي جامع و تفصیلی دورهاي تحت مسئولیت و ارائه به مبادي ذي ربط
وظایف اصلی دفتر مدیریت عملکرد:
 • سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت بر امورحوزه تخصصی و واحدهاي تابعه
 • برنامه ریزي و تهیه دستورالعملها و اطلاعات حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجراي آن
 • تهیه وتدوین شاخص ها واستانداردهاي حوزه تخصصی وعمومی سازمان ومعیارهاي ارزیابی عملکرد حوزه هاي تحت مسئولیت شناسایی، ارزیابی و پیشنهاد انتصاب مدیران و کارکنان مستعد و واجد شرایط
 • ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس شاخص هاي عمومی و اختصاصی مصوب و صدور کارنامه
 • ارزیابی و تعیین میزان موفقیت دستگاه بازرسی شونده و نقش مدیران در انجام ماموریت و اجراي برنامه ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس نتایج حاصله
 • طراحی نظام بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • دریافت و رسیدگی به گزارشها، شکایات کارکنان و مردم 
 • نظارت در مزایده ها و مناقصه ها
 • شناسایی، آموزش و سازماندهی بازرسان ثابت و غیر ثابت و تهیه بانک اطلاعات بازرسان
 • نظارت بر اقدامات و فعالیت هاي کنترلی هیئت هاي بازرسی و راهبري آنها در انجام ماموریت
 • تجزیه و تحلیل علل وقوع تخلفات و ارائه راهکارهاي اصلاحی در سطح سازمان و پاسخگوئی به شکایات و گزارش هاي واصله
وظایف اصلی اداره کل منابع مالی غیر عمومی:
 • سیاست گذاري، راهبري و برنامه ریزي امور مالی موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه تحت مسئولیت سازمان
 • سیاست گذاري در جهت پرداخت اعتبارات غیر عمومی براساس تخصیص هاي صادره از اداره کل برنامه ریزي و نظارت سازمان
 • طراحی و اجراي نظام مالی سازمان در حوزه مالی غیر عمومی
 • طراحی طرح جامع مالی غیر عمومی در موقوفات و بقاع متبرکه و سایر منابع مشمول
 • راهبري، نظارت و کنترل بر امور مالی غیر عمومی سازمان مرکزي و واحدهاي تابعه
 • مدیریت بر اموال موقوفات، بقاع متبرکه و سایر موسسات و تشکیلات وابسته داراي عواید غیر عمومی
 • نظارت بر امر تهیه و تنظیم صورتحساب و اخذ مفاصاحساب اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و موقوفات از اداره تحقیق
 • نظارت بر امر وصول حقوق اوقافی از عواید موقوفات و بقاع متبرکه شامل (حق التولیه، حق النظاره و حق التصدي)
 • تهیه و تنظیم بیلان مالی موقوفات، بقاع متبرکه و موسسات تحت پوشش سازمان با همکاري مبادي ذی ربط
 وظایف اصلی هسته گزینش: 
 • بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هئیت
 • انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیات
 • انجام اقدامات لازم جهت تامین محتواي برنامه هاي آموزش کارکنان در چار چوب مصوبات هیات عالی
 • پیگیري اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیات عالی و هیات مرکزي در هسته هاي تابعه
 • اجراي دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیات عالی گزینش.