استان کردستان
گزارش تصویری از برگزاری طرح مهر تحصیلی ویژه اجرای نیت واقفین خیر اندیش در زمینه کمک به دانش آموزان کم بضاعت
پنج شنبه 23 شهریور 1396    
بازدید: 60
گزارش تصویری از برگزاری طرح مهر تحصیلی ویژه اجرای نیت واقفین خیر اندیش در زمینه کمک به دانش آموزان کم بضاعت
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa